L'Empresa

La junta general d'accionistes és el màxim òrgan de decisió de la Societat en les matèries pròpies de la seva competència i representa a tots els socis. Els seus acords són d'obligat acatament per a tots els accionistes.

D'acord amb els preceptes de la Llei de Societats de Capital, Productes del Cinquè Quart disposa d'un reglament de la junta general d'accionistes. Aquest reglament reforça l'exercici del dret d'informació de l'accionista i facilita la delegació de vot i el vot a distància, i la comunicació amb i entre els accionistes de la Societat.

X